Integritetspolicy

Primary Group AB (”Primary”), org.nr 556734-3602 (”vi”, ”oss” och ”vår”), med postadress Box 20, 283 21  Osby, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Personuppgifter vi samlar in från dig

I din kontakt med Primary:s tjänster kommer du att lämna viss information till oss. Vi samlar även in uppgifter om dig när du använder våra tjänster – t.ex. när du ringer eller skickar sms, använder våra applikationer eller besöker teleswed.se. De kategorier av personuppgifter som vi samlar in från dig är uppgifter som är kopplade till din tjänst – t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, användar-id, IP-adress, lösenord, användargenererat innehåll så som ringlistor, men även uppgifter som är kopplade till din användning av tjänsten – t.ex. information om vilken mast som används när du ringer, typ av telefon, sessionstid, webbläsare.

Personuppgifter vi samlar in från tredje part

Vi hämtar personuppgifter om dig från publikt tillgängliga personregister som SPAR, register som används för kreditbedömning som UC och Syna. Vi inhämtar från tid till annan, personuppgifter från CM Partner AB. De kategorier av personuppgifter som vi inhämtar om dig är kredituppgifter och kontaktuppgifter.

Ändamål och laglig grund för behandlingen av dina personuppgifter samt gallringstider

För dig som kund eller anställd hos kund

I din kontakt med oss som kund samt vid nyttjandet av våra tjänster kommer vi att behandla dina personuppgifter för ändamålet att tillhandahålla de tjänster som avtalet rör. Denna behandling sker med stöd av vår skyldighet att uppfylla våra förpliktelser enligt avtalet med dig.

Dina personuppgifter som anställd hos en kund till oss behandlas också i tillämpliga fall i enlighet med avtalet med kunden. Då dina personuppgifter som anställd behandlas gör vi detta med stöd av en intresseavvägning. Primary:s berättigade intresse är att kunna erbjuda din arbetsgivare och vår kund de tjänster vi tillhandahåller.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna utveckla våra tjänster och verksamhet. För detta ändamål kan vi komma att sammanställa underlag för marknads-och kundanalyser, affärs-och metodutveckling, statistik och riskhantering. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning och vårt berättigade intresse är att kunna utveckla vår verksamhet och dess tjänster och därmed kunna erbjuda dig som kund nya uppdateringar och förbättringar i tjänsten.

Om du har eller de senaste tolv (12) månaderna har haft en kundrelation till oss eller är anställd hos en sådan kund, och inte lämnat samtycke enligt stycket nedan, behandlas dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning mellan dina intressen och vårt berättigade intresse av att kunna marknadsföra våra tjänster och för ändamålet direktmarknadsföring. Vi behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av intresseavvägning. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring.

Om du har gett oss ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring.

I tillämpliga fall behandlar vi personuppgifter om dig som kund eller om dig som är anställd hos kund för bokföringsändamål exempelvis avseende fakturering eller betalning av våra tjänster utför vi denna behandling med stöd av rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen.

Vi behandlar endast ditt personnummer i situationer när det är nödvändigt för ändamålen med behandlingen eller för en säker identifiering, exempelvis om du är en enskild näringsidkare, när det är nödvändigt att behandla ditt personnummer i faktureringssyfte.

För dig som inte är kund och inte anställd hos kund

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med din kontakt med oss eller då du ber oss kontakta dig. Ändamålet med Primary:s behandling är att kunna hjälpa dig med dina frågor rörande Primary eller nyttjandet av någon av våra tjänster. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Primary:s berättigade intresse är att kunna hjälpa framtida kunder och andra intresserade genom att besvara frågor och tillhandahålla eventuellt material.

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka ut direktmarknadsföring som är relevanta för din yrkesroll. Ändamålet för denna behandling är att informera potentiella framtida kunder om Primary:s tjänster. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Primary:s berättigade intresse är att kunna informera potentiella kunder om våra tjänster som kan vara av intresse inom ramen för deras yrkesroll.

Om du har gett oss ditt samtycke behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet direktmarknadsföring. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev och annan direktmarknadsföring.

Vår användning av Cookies

När du använder våra webbplatser kan vi behandla dina personuppgifter i form av IP-adresser genom Cookies. Vi kan använda cookies, web beacons eller motsv. för att bland annat analysera prestanda för våra webbplatser, analysera hur våra webbplatser används, samt för att anpassa dem efter dina önskemål och i direktmarknadsföringssyfte.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Våra personuppgiftsbiträden är:

  • Återförsäljare av våra tjänster
  • Enskilda konsulter
  • Redovisningsbolag
  • IT- Driftsleverantörer
  • Systemleverantörer
  • Tjänsteleverantör
  • Teleoperatör

För en aktuell lista på samtliga personuppgiftsbiträden kontakta kundtjanst@hbgonline.se

Vi överför även dina personuppgifter till mottagare som inte utgör personuppgiftsbiträden. Dessa mottagare är sådana som är självständigt personuppgiftsansvariga för sin behandling:  Svea Inkasso, Intrum Justitia, Skatteverket, Post och telestyrelsen.

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vissa leverantörer kan ha en del av sin verksamhet i länder utanför Sverige eller EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som vi vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi, samt i förekommande fall tredje parter, har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler. Endast vissa av våra anställda har tillgång till de utrymmen och system där personuppgifterna lagras och det krävs lösenord och användarnamn för att logga in i dessa system.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig. För att uppfylla lagkrav, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan.

Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av samtycke behandlas fram tills dess att du återkallar ditt samtycke.

Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av en intresseavvägning med ändamål att marknadsföra oss mot dig behandlas i enlighet med tillämplig nationell lag och praxis. Om du har en kundrelation till oss behandlar vi dina personuppgifter max ett (1) år efter det att ditt kundförhållande är avslutat eller tills du meddelat att du inte längre önskar motta våra utskick. Är du inte aktiv kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter som längst tre månader och tills du meddelat att du inte längre önskar motta våra utskick.

Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas enligt bokföringslagens krav i sju (7) år.

Inspelade samtal raderas normalt efter två (2) veckor.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss, antingen på Primary Group AB, Box 20, 283 21 Osby eller per telefon 031-704 83 00 eller e-post kundtjanst@hbgonline.se

______________________

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av Primary Group AB den 24 maj 2018

Rulla till toppen